S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.


OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY


obchodní společnosti České lůžkoviny s.r.o. se sídlem Krausova 604, Praha 9, 19900 IČ: 05734053 DIČ: CZ05734053 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 269793 Česká republika pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.ceskelozkoviny.sk

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodní společnosti České lůžkoviny s.r.o. se sídlem Krausova 604, Praha 9, 19900 IČ: 05734053 DIČ: CZ05734053 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 269793 Česká republika (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi
predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového
obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke
umiestnené na internetovej adrese www.ceskelozkoviny.sk (ďalej len "webová stránka"), a to
prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2.Obchodní podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar
od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci
svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3.Ustanovení odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné
dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v Slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v Slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. týmto ustanovením
nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do
svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať
objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu
umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového
rozhranie obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a
pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene
povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú
predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. kupujúci je
povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského
účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský
účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy
(Vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä
s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr.
nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy


3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. ustanovenie
§1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého
tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemožno vrátiť
poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo
webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť
kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo
webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia
Slovenská republika.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.
Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného
košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného
tovar a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a
opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci
predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú
predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto
obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho
uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška
kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie
objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky
(Akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti
s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si
hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2201150960/2010,
IBAN: CZ4320100000002201150960
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u spoločnosti Fio
bánk (ďalej len "účet predávajúceho")
-bezhotovostně prostredníctvom platobného systému
-bezhotovostně platobnou kartou
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené
s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou
cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté
ustanovenia čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí
tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne
s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho
uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému
potvrdenie objednávky (čl.3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru
kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.8. Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpisy, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu
daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru
vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na
elektronickú adresu kupujúceho.
4.9. podľa zák

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného
odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre
jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol
po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom
obalu, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej
zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil
ich pôvodný obal.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej
zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že
predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhu tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa
prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v
lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový
formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho ceskelozkoviny@gmail.com
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl.5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od
začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia
odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci
náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť
vrátený pre svoju povahu poštou.
5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci
peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy
kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež
oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak
s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej
zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci
tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti
nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to
až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez
zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a
kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim,
stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom
predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie
kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim
v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakované alebo iným
spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené
s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a
v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu
svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky
predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA


7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá
kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré
predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na
základe reklamy nimi vykonávané,
7.2.2. sa tovar hodí k účelov, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého
druhu bežne používa,
7.2.3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutého vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo
prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu
cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým
užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal
pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri
prevzatia. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase
dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je
prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste
podnikania.
7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť
reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia §
1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy
ceskelozkoviny@gmail.com . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na
elektronickú adresu kupujúceho.
8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5. . Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: http://evropskyspotebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. živnostenskou
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany
osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo
vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho
zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov


9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
(Ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia
kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností
predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES


10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom
predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení
predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu vo
zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania
obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej
stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu
tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE


11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia


12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany
zjednávajú, že vzťah sa riadi Českým právem. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je
spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno
zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods.
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o práve
rozhodnom pre zmluvné záväzky (Rím I).
12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia
čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť
ostatných ustanovení.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej
podobe a nie je prístupná.
12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Krausovho 604, 199 00 Praha 9 - Letňany, Česká republika
adresa elektronickej pošty: ceskelozkoviny@gmail.com, telefón: +420 739 466 025.
V Praze, dňa 3.3. 2019

YWE4MD